Společnost Hrdlička-Hrdličková, s.r.o., se sídlem Velké nám. 149, Strakonice, IČO: 260 76063, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicíchpod sp. zn. C 12473 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatelewebových stránek http://www.hrdlicka-reality.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobníchúdajů a zásadách ochrany soukromí. Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednatdalší zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailovéadrese info@hrdlicka-reality.cz.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 letnezpracováváme.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplněníurčitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména: 

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa

 Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vašeosobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytliVám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkováníkoupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným atransparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údajeve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychomVám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o nových nabídkáchnemovitostí pokud jste se přihlásili k odběru novinek mailem nebo jste na základě Vašípoptávky uloženy v databázi poptávajících a které by Vás, podle našeho názoru, mohlyzajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajůpro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou našímsmluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy neboneposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělenímůžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačínám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@hrdlicka-reality.cz nebo jinou adresu,ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme zavýše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní
 • spolupracujícím realitním makléřům;
 • externí advokátní kanceláři;
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat našeslužby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinnostípodle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictvía evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo vznést námitku proti zpracování
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejichobsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adreseinfo@hrdlicka-reality.cz.Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobníchúdajů (www.uoou.cz).Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobníúdaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, vjakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právona opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali azda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemžprvní poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovatpřiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašichosobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsoupotřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování jeprotiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněnédůvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázkyohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobníchúdajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašichosobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvoduoprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely příméhomarketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018